Waar techniek tot leven komt

Privacy Statement

 

Privacy Statement

 Bij Techniplan Adviseurs hechten wij veel belang aan de privacy van onze klanten en relaties. Daarom zijn wij graag transparant over welke gegevens wij over u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens bewaren en hoe wij deze gegevens zo goed mogelijk beschermen. In dit Privacy Statement lichten wij graag toe welk privacy beleid wij voeren en geven wij aan welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. E.e.a. zoals vastgelegd in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

 

Welke ­persoonsge­ge­vens slaan wij op?

Zoals u zult begrijpen, slaat Techniplan Adviseurs gegevens van haar klanten op. Dit doen wij, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. In het geval dat de klant een natuurlijk persoon betreft, slaan wij de volgende gegevens op:

 

Voor- en ach­ter­naam

(Bedrijfsnaam)

Adres­ge­ge­vens

Telefoonnummer / mobiel

E-mail­adres

Ge­ge­vens over uw ac­ti­vi­tei­ten op on­ze web­si­te

Locatiegegevens

In­ter­net­brow­ser en ap­pa­raat ty­pe

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@techniplan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doel van de gegevensverwerking
Het voornaamste doel van Techniplan Adviseurs bij het opslaan van de gegevens van klanten is haar dienstverlening uit te kunnen voeren door u te kunnen bellen, e-mailen of post te kunnen sturen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van ons relatiemagazine en nieuwsbrief

U te informeren over kennisbijeenkomsten / netwerkevenementen die wij organiseren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten of relevante wijzigingen in de wetgeving

U te kunnen benaderen nadat u bij ons heeft gesolliciteerd.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Techniplan Adviseurs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Techniplan Adviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Techniplan Adviseurs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Techniplan Adviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Techniplan Adviseurs gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Techniplan Adviseurs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@techniplan.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Techniplan Adviseurs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Techniplan Adviseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via info@techniplan.nl.

 

De laatste wijziging in dit Privacy Statement is gedaan op: 27 oktober 2022.