Gebiedsontwikkeling

Business case analyses

Business case analyses

Investeringsbesluiten voor een realisatie van een duurzaam energiesysteem hangen in belangrijke mate af van de onderliggende business case. Oftewel het geheel aan kwaliteit, kosten en opbrengsten – uitgezet over de gehele levensduur van het systeem. Techniplan Adviseurs kan een of meerdere business cases voor een gebiedsontwikkeling analyseren en aangeven waar zich mogelijkheden bevinden voor optimalisaties. Uit de analyse komt het energiesysteem naar voren dat het beste presteert op de verschillende variabelen; dit vormt de basis voor de verdere uitwerking en gebiedsinrichting.

Analyse van de investeringen

We zien steeds vaker dat ook voor gebieden complete installatieconcepten worden gevraagd. In veel gevallen hebben deze betrekking op de levering van energie, alsmede verwarming en koeling. Door de toepassing van gebiedsgerichte concepten kunnen de betrokken opdrachtgevers (publiek en privaat) schaalvoordelen behalen en hun investeringen goed op elkaar afstemmen.

Techniplan Adviseurs wordt regelmatig door gebiedsontwikkelaars (al dan niet verenigd in consortiumverband) gevraagd om de financiële consequenties van beoogde investeringen door te rekenen. Het gaat daarbij zowel de kosten van de realisatie als die van de exploitatie. Het belangrijkste doel van deze analyse is om de opdrachtgever(s) comfort te geven bij het doen van bepaalde investeringen. Hoe verhouden kosten en opbrengsten zich tot elkaar, ook in langjarig perspectief?

“Hoe verhouden kosten en opbrengsten zich tot elkaar, ook in langjarig perspectief?”