Project
image image image image
Opdrachtgever:Prowinko Groep Brussel
Architect:UN Studio
Periode:2010 - 2014
Type project:Nieuwbouw

Algemene projectinfo

Het multifunctionele bouwproject is gesitueerd aan de prestigieuze Avenue de la Toison d’Or in Brussel, gelegen tussen twee historische stadspoorten, namelijk de Naamse poort en de Louisapoort. Het gebouwontwerp kenmerkt zich door de harmonieuze wijze waarop het gebouw aansluit op de bestaande stedelijke structuur en omliggende gebouwen.

Het project omvat 84 woningen, 13.500 m2 aan commerciële ruimte, een kinderdagopvang en 400 parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarage. Het gevelontwerp weerspiegelt het functionele programma, waarbij de beeldbepalende verticale gevelelementen een verbinding vormen tussen de verschillende gebruiksfuncties.

Duurzaamheid en comfort zijn belangrijke speerpunten in zowel het bouwkundige als het installatietechnische ontwerp. Door een integrale projectaanpak konden beide doelstellingen worden gerealiseerd, zonder daarbij concessies te hoeven doen op een van beide disciplines.

Rol Techniplan Adviseurs

Duurzaamheid & Innovatie

Techniplan Adviseurs heeft een haalbaarheidsonderzoek naar duurzame vormen van energieopwekking uitgevoerd. Hierbij is onderzocht welke opwekkingstechniek het meest geschikt was voor de projectlocatie op basis van duurzaamheid en haalbaarheid. Uit de resultaten van dit onderzoek bleek een warmtekrachtkoppelinginstallatie (WKK) in combinatie met een biobrandstof de meest duurzame optie die mogelijk was op de projectlocatie.

Techniplan Adviseurs heeft het ontwerp van de WKK-installatie gemaakt, waarbij specifiek aandacht is besteed aan het reduceren van eventuele schadelijke emissies die bij de verbranding van de biobrandstof vrijkomt. Zo is er in het project een opslagtank voor ureum voorzien, waarmee de uitstoot van NOx door verbranding kan worden geminimaliseerd.

Techniplan Adviseurs heeft ondersteunende werkzaamheden verricht bij het vaststellen van de ambities ten aanzien van duurzaamheid en energie- en waterbesparing. Vooral bij de praktische invulling van te behalen BREEAM maatregelen heeft Techniplan Adviseurs een belangrijke rol gespeeld.

Ontwerp & Calculatie

Techniplan Adviseurs heeft naast een adviserende rol tevens het ontwerp van de opwekkingsinstallatie en gebouwinstallaties gemaakt. De uitdaging hierbij was om een uniek, hoogwaardig en duurzaam project te realiseren, waarbij de totale bouw- en exploitatiekosten binnen ‘scherpe’ budgettaire kaders zijn gebleven. Een belangrijke voorwaarde voor het mogelijk maken van deze doelstelling was een integrale projectaanpak.

Een goed voorbeeld van integraal ontwerpen is de wijze waarop de hoge ambities op het gebied van comfort zijn gerealiseerd binnen dit project. Door te balanceren tussen maximale daglichttoetreding (vermindering energiegebruik verlichting) en toenemende koellast, is in overleg met de architect van het project naar een optimale balans gezocht om het thermisch comfort van de appartementen en de commerciële ruimten te waarborgen, zonder dat er sprake is van overgedimensioneerde installaties.

Techniplan Adviseurs had daarnaast een adviserende rol bij de aanbesteding van het project en voerde controlerende taken uit bij de uitwerking en uitvoering van het project door de gecontracteerde partijen, om de kwaliteit en prestaties van de installaties tot aan het moment van ingebruikneming te garanderen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid was vanaf de start van het traject een belangrijk en bepalend uitgangspunt voor het ontwerp. Om dit te bekrachtigen was ervoor gekozen om het project te laten toetsen aan de hand van de BREEAM methode, waarbij het de ambitie was om een Excellent certificaat te behalen.

Bijzonder hierbij was dat er in België nog geen nationale BREEAM richtlijn is ontwikkeld. Het project Le Toison d’Or werd daarom beoordeeld aan de hand van de internationale BREEAM richtlijn, die wordt beheerd door de Engelse BRE. Omdat de internationale versie nog geen richtlijn voor appartementen in een woongebouw kon, werd deze richtlijn aan de hand van dit project ontwikkeld door middel van een zogenaamd ‘bespoke’ traject (maatwerktraject). Daarmee zou het project Le Toison d’Or het eerste woongebouw in de wereld zijn, dat aan de hand van de internationale BREEAM richtlijn werd beoordeeld.

De benodigde energie voor verwarming van de woningen en commerciële ruimten wordt op de projectlocatie zelf op een duurzame wijze opgewekt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een warmtekrachtkoppelinginstallatie (WKK), die op een biobrandstof wordt gestookt. Een groot voordeel van dit installatieconcept is dat er naast warmte tegelijkertijd ook elektriciteit wordt geproduceerd, die direct in het gebouw gebruikt kan worden voor verlichting e.d.

Verder werden er op verschillende gebieden energiebesparende maatregelen toegepast, zoals bijvoorbeeld de toepassing van LED-verlichting, aanwezigheidsdetectie voor verlichting in algemene ruimten, energiezuinige liften en warmteterugwinning uit ventilatielucht. Uitgangspunt was dat het energieverbruik van het project minimaal 15% onder de wettelijk geldende eisen zou liggen.

Daarnaast werden in zowel de appartementen als in de commerciële ruimten waterbesparende voorzieningen toegepast, zoals bijvoorbeeld waterbesparende kranen, douches, lekdetectie en automatische afsluiters op aanwezigheidsdetectie.

Media & Links

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Prowinko Groep Brussel
Architect: UN Studio
Uitwerkend architect: Jaspers-Eyers & Partners
Bouwmanagement: n.t.b.
Projectmanagement: Fidecom BVBA
Adviseur bouwfysica: DGMR
Constructeur: Abcis-van Wetter
Adviseur installaties: Techniplan Adviseurs
Installateur: N.t.b.
Aannemer: N.t.b.

Website: http://www.unstudio.com/projects/entre-les-deux-portes