Ontwerp & Calculatie | Statusopname en Due Diligence

Een statusopname is een beoordeling van een bestaande installatie. Deze vindt vaak plaats in het kader van energielabeling en duurzaamheidbeoordelingen, maar ook veelal voor de waardebepaling bij aan- en verkoop van vastgoedobjecten. Uiteraard wordt de technisch/functionele staat van aanwezige installaties beoordeeld alsmede de staat van onderhoud. Daarnaast wordt gekeken of aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan en wordt onderzocht of de installaties marktconform zijn. Indien dit niet het geval is wordt een advies gegeven wat technisch en financieel nodig is om ze op het gewenste niveau te krijgen.

Een meer uitgebreide Due Diligence kan zowel voor bestaande objecten worden uitgevoerd als voor nog te realiseren projecten. Voor bestaande objecten wordt dan, naast een volledige statusopname, ook een inhoudelijk onderzoek gedaan naar de in contractdocumenten vastgelegde te leveren prestaties van de installatie in relatie tot de wensen en belangen van de opdrachtgever. Voor nog te realiseren projecten onderzoekt Techniplan Adviseurs daarvoor de overeenkomsten tussen koper en verkoper, veelal ontwikkelaar en belegger. Een dergelijk onderzoek kan plaatsvinden in de initiatieffase maar ook in de ontwerpfase. De belangrijkste vraag die hiermee wordt beantwoord is: het Programma van Eisen op de juiste wijze in de contractstukken vertaald? Ook wordt gecontroleerd of hetgeen contractueel is afgesproken, wel past bij de ambities en kwaliteitseisen van de opdrachtgever.